มือถือ: 094 864 9799รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ยินดีให้คำปรึกษาเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักของกฎหมาย

เนื้อหาจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

ผู้ประกอบการที่จะใช้บริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดของเรา จะต้องมีผู้ร่วมลงทุนตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป และการไปจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ต้องมีชื่อห้างหุ้นส่วน วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนั้น ที่ตั้ง จำนวนเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนที่จะนำมาลงในห้างหุ้นส่วน และต้องมีหุ้นส่วนผู้จัดการ ทั้งนี้ในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนคำนำหน้าชื่อที่ตั้งขึ้นจะขึ้นต้นว่า “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” แล้วตามด้วยชื่อที่ตั้งขึ้น โดยชื่อที่จะจดทะเบียนนั้นต้องไม่ซ้ำกับชื่อของห้างหุ้นส่วนอื่น

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด ให้บริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) จัดเตรียมข้อมูลการจดทะเบียนมีความซับซ้อนและยุ่งยาก การมีทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายและความรู้ด้านนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยลูกค้าเตรียมตัวสำหรับกระบวนการนี้ และเราให้บริการอย่างครอบคลุมตั้งแต่งานจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน จนถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วน

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องแบ่งหุ้นส่วนเป็น 2 ประเภท

1. หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด – รับผิดชอบไม่เกินจำนวนเงินที่รับลงหุ้น

รับผิดชอบตามเงินลงทุนของตนเองที่ลงในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น โดยทุนที่นำมาลงทุนต้องเป็นเงินหรือทรัพย์สิน จะเป็นแรงงานไม่ได้ และจะไม่มีสิทธิ์เข้าจัดการงาน หรือตัดสินใจในกิจการของห้างหุ้นส่วน แต่มีสิทธิ์สอบถามการดำเนินงานของกิจการ  ออกความเห็น และรับเป็นที่ปรึกษาได้


2. หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด – รับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดจำนวน

รับผิดชอบหนี้สินร่วมกันทั้งหมดที่เกิดขึ้นในห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน ไม่ว่าจะมากหรือน้อย
ซึ่งกฎหมายกำหนดว่าจะต้องมีหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบอย่างน้อย 1 คน ในห้างหุ้นส่วนจำกัด (หุ้นส่วนผู้จัดการจะต้องเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด)
*** โดยหุ้นส่วนประเภทนี้มีสิทธิ์เข้าจัดการและตัดสินใจต่างๆ ในกิจการได้อย่างเต็มที่ และทุนที่นำมาลงทุนเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงานก็ได้

ห้างหุ้นส่วนสามัญ (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล) 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ (หสม.) คือห้างหุ้นส่วนที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน จะต้องรับผิดชอบในหนี้สินทั้งหมดของกิจการ โดยไม่จำกัดจำนวน และผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนมีสิทธิดำเนินกิจการในนามห้างหุ้นส่วนได้ ซึ่งห้างหุ้นส่วนสามัญจะจดทะเบียน หรือไม่ก็ได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน จัดอยู่ในรูปแบบบุคคลธรรมดา หากผู้เป็นหุ้นส่วนไม่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาของห้างหุ้นส่วน กฎหมายให้ถือว่าผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนมีสิทธิเข้าจัดการงานของห้างหุ้นส่วนได้

ห้างหุ้นส่วนสามัญแบบจดทะเบียน เรียกว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (หสน.) จัดอยู่ในรูปแบบนิติบุคคล จะต้องใช้คำว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ประกอบหน้าชื่อห้างเสมอ โดยห้างหุ้นส่วน ดังกล่าวนี้จะต้องมีการระบุชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน อาจมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ แต่หุ้นโดยหุ้นส่วนผู้จัดการจะเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันห้างหุ้นส่วน และทำธุรกรรมต่างๆ ในนามห้างหุ้นส่วนได้

โดยเงื่อนไขสำหรับผู้ที่ต้องการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนแบบ “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล”  

– ต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

– ไม่มีกำหนดทุนขั้นต่ำ

– ต้องร่วมกันรับผิดชอบหนี้สินของกิจการอย่างไม่จำกัด แต่แบ่งปันกำไรจากกิจการได้

เหตุผลที่ควรใช้บริษัท รับจดทะเบียน หจก. (ห้างหุ้นส่วนจำกัด)

1. บริษัทรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน สามารถให้คำปรึกษากับท่านได้อย่างครบถ้วน ในขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยท่านผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาในการไปหาข้อมูลเองจากแหล่งต่างๆ
ซึ่งข้อมูลที่ได้อาจจะไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ยากแก่การเข้าใจ ทำให้การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นมีความล่าช้า และอาจมีปัญหาภายหลังเมื่อจัดตั้งห้างหุ้นส่วนไปแล้ว

2. บริษัทจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดมีประสบการณ์ในการจดทะเบียนหลายประเภทธุรกิจจึงมีความเชี่ยวชาญอย่างมาก

3. ช่วยประหยัดเวลาให้ผู้ประกอบการ เนื่องจากการบริการ ที่ตรงต่อเวลา และรวดเร็ว โดยผู้ประกอบการจะได้ใช้เวลาในการพัฒนาธุรกิจ ให้เจริญเติบโตต่อไป

4. บริษัทรับจดทะเบียน หจก. บางแห่งมีบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น

รายละเอียดบริการ รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

นอกจากงานจดทะเบียนจัดตั้ง หจก แล้ว เรายังมีบริการรับจดทะเบียน หจก ที่เกี่ยวข้องหลากหลายไว้ให้บริการลูกค้า บริการครอบคลุมประเภทจดทะเบียน หจก โดยมีรายละเอียดราคาที่แตกต่างกันไปตามลักษณะงาน ซึ่งรายละเอียดบริการสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

 • จัดตั้งห้างหุ้นส่วน
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด

1. แก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
2. แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน
3. แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ/ดวงตรา
4. แก้ไขเพิ่มเติมตราให้มีมากกว่า 1 ดวง
5. แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (ลดทุน-เพิ่มทุน/เปลี่ยนจำพวก/ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ)
6. แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (เข้า-ออก) และหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีผู้จัดการเดิมถึงแก่กรรม)

 • แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
 • เลิกห้างหุ้นส่วน
 • แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวผู้ชำระบัญชี
 • เสร็จการชำระบัญชี

ข้อดีของการใช้บริการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดกับเรา

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ ด้วยความถูกต้อง แม่นยำ ให้บริการแก่ลูกค้ามาแล้วเป็นจำนวนมาก จึงได้รับความเชื่อถือในการใช้บริการ

ยินดีให้คำปรึกษา

ยินดีให้คำแนะนำกับท่านทุกแง่มุมในการจดทะเบียน เป็นไปตามหลักของกฎหมายโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาในการไปศึกษาเอง ซึ่งการหาข้อมูลเองอาจจะไม่ชัดเจนและถูกต้องเพียงพอ หรือเมื่อจัดตั้งไปแล้วก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาในภายหลัง เนื่องจากความไม่เข้าใจในเอกสารและหลักกฎหมายทำให้การจดทะเบียนหจก. นั้นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดตั้ง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ให้บริการรับจดทะเบียนหจก. ข้อมูลถูกต้อง แม่นยำ การดำเนินงานรวดเร็ว ตรงต่อเวลา ช่วยผู้ประกอบการประหยัดในการจดทะเบียนด้วยตัวเอง ที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจแทน

ความเชื่อมั่น

เราให้บริการดำเนินธุรกิจในรูปแบบรับจดทะเบียน ที่มีประสบการณ์โดยตรงให้แก่ธุรกิจมาอย่างยาวนาน ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าจะให้บริการแก่ท่านได้อย่างไม่มีปัญหา

“ด้วยประสบการณ์ในการรับจดทะเบียน หจก ที่ยาวนาน ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้งานจดทะเบียน หจก เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ลูกค้าที่มาใช้บริการรับรองมั่นใจได้เลยว่างานจะสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างไม่มีปัญหา”

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

เหตุผลที่เรา รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

เพราะเราเป็นบริษัทที่มีความชำนาญทางด้านการ รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสบการณ์กว่า 28 ปี จึงมีความชำนาญในการจดทะเบียนทำให้ประหยัดเวลาในการดำเนินการขั้นตอน รวมถึงการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดต้นทุน ลูกค้าจำนวนมากจึงไว้วางใจและมาใช้บริการ บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัดของเรา

เนื่องจากผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจนั้น ในการดำเนินธุรกิจมีค่าใช้จ่ายภายในมากมายที่เกิดขึ้นนอกจากค่าบริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ทางเราจึงคิดค่าใช้จ่ายในราคาที่เหมาะสม โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เพื่อแบ่งเบาภาระให้ผู้ประกอบการ

ค่าบริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ได้อะไร

• ฟรีคอร์สสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ บรรยายโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีประสบการณ์สูง
• ฟรีตรายางพร้อมหมึกในตัว

แพ็คเกจรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนมีให้เลือก 2 แพ็คเกจดังนี้

แพ็คเกจที่ 1 – ค่าบริการ 4,000 บาท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด แบบออนไลน์ ทางบริษัท จะดำเนินการจัดการเตรียมแบบฟอร์ม รวมทั้งเอกสารสำหรับ จดทะเบียนให้กับลูกค้า และทำการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนแบบออนไลน์ ทางบริษัทมีการจัดทำตราประทับ และ คอร์สเรียนออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการใหม่ฟรี *กรณีใช้บริการทำบัญชีกับ GreenproKSP ทางเราจะขอ Username & Password จากกรมสรรพากรให้แทนลูกค้า

แพ็คเกจที่ 2 – ค่าบริการ 4,990 บาท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ทางบริษัท จะดำเนินการจัดการเตรียมแบบฟอร์ม รวมทั้งเอกสารสำหรับ จดทะเบียนให้กับลูกค้า และทำการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนที่กระทรวงพานิชย์ ทางบริษัทมีการจัดทำตราประทับ และ คอร์สเรียนออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการใหม่ฟรี *กรณีใช้บริการทำบัญชีกับ GreenproKSP ทางเราจะขอ Username & Password จากกรมสรรพากรให้แทนลูกค้า

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

1. หลักเกณฑ์และข้อมูลเบื้องต้นในการจดจัดห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • ชื่อภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 3 ชื่อ (เรียงลำดับตามชื่อที่ต้องการ เพื่อใช้ในการจองชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 • ที่ตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด / เลขที่
  – กรณีเช่า : ต้องมีสัญญาเช่าและต้องเช่าในนามนิติบุคคลที่จะจัดตั้งเท่านั้น (แนะนำว่าให้รอชื่อห้างฯที่จองผ่านก่อนค่อยทำสัญญาเช่า)
  – กรณีเป็นบ้าน / อาคารของหุ้นส่วน และ กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่หุ้นส่วนให้ใช้สถานที่โดยไม่คิดค่าเช่า : ต้องใช้หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (ทางเราจะเตรียมแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ให้หลังจากที่จองชื่อผ่านแล้ว)
 • อีเมล , เบอร์โทรศัพท์ และเว็บไซต์ของห้างฯ (ถ้ามี)
 • ทุนของห้างฯ มีจำนวนกี่บาท
 • ข้อมูลเป็นหุ้นส่วนทุกคน
 • จำนวนและรายชื่อของหุ้นส่วนผู้จัดการ ที่มีอำนาจในการลงนามผูกพันห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • วัตถุประสงค์หลักของห้างฯ ที่จะประกอบกิจการค้า
  (ควรระบุวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมประเภทกิจการที่ห้างฯจะทำ และ ยกตัวอย่างประเภทสินค้าและบริการให้ชัดเจน)
 • รอบบัญชีสิ้นสุด
  (นิติบุคคลต้องมีการกำหนดรอบบัญชีว่าจะมีการปิดบัญชีเมื่อใด เมื่อมีการกำหนดรอบบัญชีแล้ว ในปีต่อไปต้องมีการปิดรอบบัญชีสิ้นสุดที่ตั้งไว้เหมือนกันทุกปี
  – ตัวอย่างเช่น 31 ธันวาคม หรือ 31 มีนาคม หรือ 30 กันยายน ทั้งนี้แล้วแต่ผู้ประกอบการจะสะดวก
  – ตัวอย่าง ถ้ากำหนดรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม โดยนิติบุคคลจัดตั้งในเดือน มีนาคม ในปีแรกปิดบัญชีจะตั้งแต่วันที่จัดตั้งคือ 1 มีนาคม จนถึง 31 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่รอบบัญชีสิ้นสุด พอปีต่อไปก็จะเริ่มที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ครบ 12 เดือนเป็นอย่างนี้ไปทุกปี)
 • ตราประทับฯ จะมีชื่อห้างฯ หรือไม่มีก็ได้ หากตรามีชื่อของห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่อในตรานั้นต้องชัดเจนและตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียนไว้ และมีคำแสดงประเภทนิติบุคคลด้วย ซึ่งชื่อในตราประทับจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
  ตัวอย่างเช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดี หรือ THAIDEE LIMITED PARTNERSHIP

2. เอกสารประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนที่ตั้งห้างฯ จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • แผนที่ห้างฯ จำนวน 1 ชุด (หุ้นส่วนผู้จัดการลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราห้างฯ)
  *** เมื่อลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่เขียนขีดคร่อม เมื่อเขียนชื่อห้างฯ ต้องเขียนให้ถูกต้องครบถ้วน เช่น “ใช้เพื่อจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดี เท่านั้น”

หน้าที่ที่ต้องทำหลังจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

1. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลห้างหุ้นส่วน เช่น วัตถุประสงค์ เปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน หรือเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการ ต้องดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงกับนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2. จัดทำบัญชี

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน กฏหมายกำหนดไว้ว่าต้องมีการกำหนดให้มีผู้ทำบัญชี ทำบัญของห้างหุ้นส่วนเช่น บัญชีรายวัน แยกประเภท บัญชีสินค้า และอื่นๆ ที่จำเป็น และจัดให้มีเอกสารต่างๆ ที่ประกอบการบันทึกบัญชี

3. จัดทำงบการเงิน

จัดทำงบการเงินแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท เช่นงบกำไรขาดทุน งบดุล และงบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือนนับแต่เริ่มทำบัญชี และปิดบัญชีทุก 12 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อนหน้า

4. ผู้ตรวจสอบบัญชี

จัดให้มีผู้สอบบัญชี เพื่อตรวจสอบงบการเงิน และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน โดยทั้งนี้ถ้าทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท รายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ไม่ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นก็ได้

5. ส่งงบการเงิน

จัดส่งงบการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD E-filing) ภายใน 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่ปิดบัญชี

6. เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

จัดเก็บเอกสารบัญชีและเอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีไว้ที่สำนักงานบริษัท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

หน้าที่ความรับผิดชอบของห้างหุ้นส่วนด้านบัญชี – ภาษี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เมื่อจดทะเบียนแล้วมีหน้าที่ต้องทำงบการเงินประจำปี เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือที่สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัด แล้วแต่กรณีภายใน 5 เดือน นับตั้งแต่วันปิดรอบปีบัญชี แม้ว่าจะยังไม่ได้ประกอบกิจการก็ตาม หากไม่ยื่นจะถือว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ซึ่งมีหน้าที่เหมือนกันคือ

 • จัดทำบัญชีรายวัน จัดทำบัญชีรายเดือน บัญชีแยกประเภท บัญชีสินค้า และบัญชีประเภทอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยต้องเริ่มทำตั้งแต่วันที่จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
 • ต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่วันเริ่มทำบัญชีและปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน นับตั้งแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน เว้นแต่ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนรอบปีบัญชีและอาจปิดก่อนรอบ 12 เดือนก็ได้
 • จัดทำงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน
  *** หมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบการเงินเปลี่ยนเทียบกับปีก่อน
 • จัดหาบริการรับตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เป็นอิสระไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการ
 • ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้าหากห้างหุ้นส่วนมีการจด VAT ไว้ จะต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 ทุกเดือน แม้เดือนนั้นๆ ไม่มีรายการการค้าก็ตาม
 • ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งสรรพากรภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน (แต่ถ้าหากไม่มีการหัก ณ ที่จ่าย ก็ไม่จำเป็นต้องยื่น)
 • ยื่นภาษีนิติบุคคลทั้งแบบครึ่งปีและสิ้นปี  โดยเสียอัตราภาษีสูงสุด 20%
 • ยื่นประกันสังคม เมื่อกิจการได้ขึ้นทะเบียนนายจ้าง และมีพนักงานประจำ ด้วยแบบ สปส.1-10 ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน
 • ยื่นส่งงบการเงิน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คำถามที่พบบ่อย

ประเมินราคาอย่างไร?

เรามีแพ็กเกจให้ลูกค้าเลือกใช้บริการได้ตามใจชอบ และราคาเหมาะสมกับคุณภาพของงานอย่างแน่นอน

รับจดทะเบียนบริษัทด้วยไหม?

ใช่! เราบริการรับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนนิติบุคคล รวมถึงจดทะเบียนอื่นๆ อีกมากมาย >> https://www.greenprokspforsme.com/

พื้นที่ให้บริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด?

สำหรับงานจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นเราให้บริการทั่วประเทศไทย
สำหรับงานจดทะเบียนอื่นๆนั้น ลูกค้าโปรดโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อน

นอกจากงานจดทะเบียน มีบริการอย่างอื่นอีกไหม?

ใช่! นอกจากที่เราจะให้บริการจดทะเบียนอย่างครบวงจรแล้ว เรายังมีบริการรับทำบัญชี
ปิดงบการเงิน และตรวจสอบบัญชี และบริการอื่นๆอีกมากมาย
ดูรายละเอียด คลิก>> https://www.greenproksp.co.th/

ใช้บริการจดทะเบียนกับเราปัญหาจะหมดไปใช่ไหม?

ใช่! ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 28 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญด้านการรับจดทะเบียนโดยตรง ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเราจะดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย


Greenpro KSP Accounting Service

ผู้ให้บริการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีประสบการณ์กว่า 28 ปี ด้วยทีมงานจดทะเบียนมืออาชีพ บริหารงานโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์สูง และเป็นบริษัทชั้นนำด้าน 
จดทะเบียนหจก. ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรธุรกิจมากมาย
————————–
เราคือผู้เชี่ยวชาญให้บริการรับจดทะเบียนหจก.ในธุรกิจที่หลากหลาย เช่น
• ธุรกิจผลิต และจำหน่ายสินค้า
• ธุรกิจบริการ
• ธุรกิจซื้อมาขายไป
• ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
• ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท
• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• ธุรกิจการเงิน
• ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์
• ธุรกิจสุขภาพและความงาม
• ธุรกิจการแพทย์
• ธุรกิจบริการขนส่ง
>>และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย ทั้งองค์กรธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง (SMEs) หรือขนาดใหญ่ โดยมีทีมงานจดทะเบียนที่มีประสบการณ์ ให้บริการในราคาที่เหมาะสม


โหลดไฟล์ เพื่อกรอกแบบฟอร์มสำหรับจดทะเบียน หจก.


สนใจบริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
มือถือ : 094 864 9799
LINE ID : @greenproksp
E-mail : info.th@greenproksp.com

เพิ่มเพื่อน
จดทะเบียนบริษัท
รับจดทะเบียนบริษัท
บริการรับจดทะเบียนการค้า
รับจดทะเบียนพาณิชย์ รับจดทะเบียนการค้า