มือถือ: 094 864 9799รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง กับกรมพัฒนาธุรกิจและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับสรรพากร เช่น เพิ่มทุน เปลี่ยนกรรมการ เปลี่ยนชื่อบริษัท จดทะเบียนเลิกกิจการ เป็นต้น

เนื้อหารับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

ให้บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลในสถานะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนของนิติบุคคลนั้น เพื่อให้สถานะของนิติบุคคลมีความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย ให้กับธุรกิจทุกประเภท โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรงในด้านการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงธุรกิจมากกว่า 28 ปี ให้บริการอย่างถูกต้อง ข้อมูลแม่นยำ รวดเร็ว พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จดทะเบียนเพิ่มทุน

จดทะเบียนเพิ่มทุน ของบริษัทจะกระทําได้โดยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยหุ้นใหม่ในมูลค่าที่จดทะเบียนเดิมไว้และต้องเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหลายตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นๆถืออยู่ โดยทําเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน

  • ระบุจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจะซื้อได้
  • กําหนดวันที่จะต้องแจ้ง

หากพ้นวันดังกล่าวแล้วยังไม่ตอบรับการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ซื้อหรือผู้ถือหุ้นปฏิเสธไม่ซื้อหุ้น ที่ทำการเพิ่มทุน ให้ขายหุ้นนั้นแก่ผู้ถือหุ้นคนอื่น หรือกรรมการรับซื้อไว้เองก็ได้โดยหุ้นที่ออกใหม่จะขายให้แก่บุคคลภายนอกไม่ได้และถ้าหุ้นที่ออกใหม่ชําระด้วยสิ่งอื่นนอกจากตัวเงินต้องมีมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องระบุรายละเอียดของสิ่งที่นํามาชําระค่าหุ้นให้ชัดเจน

จดทะเบียนลดทุน

บริษัทจะจดทะเบียนลดทุน ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง แต่ทั้งนี้มูลค่าหุ้นต้องคงเหลือไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 5 บาท หรืออาจลดจํานวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ โดยอาศัยมติพิเศษของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้จะลดทุนของบริษัทให้เหลือต่ำกว่าจํานวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้

จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราสําคัญบริษัท

กรณีที่บริษัทประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท บริษัทจะต้องดําเนินการแก้ไขชื่อบริษัท โดยจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อ) แล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานของบริษัทจํากัด

การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานของบริษัทจํากัดมีหลายกรณี ได้แก่ การแก้ไขเพิ่มเติม
ที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานสาขา โดยแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
1. แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่โดยที่ตั้งแห่งใหม่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน
2. แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่โดยที่ตั้งแห่งใหม่ย้ายไปตั้งอยู่จังหวัดอื่น

จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนและอำนาจกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทต้องการออกจากตําแหน่งและบริษัทแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน
พร้อมทั้งประสงค์จะแก้ไขอํานาจกรรมการผู้มีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริษัทนั้น บริษัทจะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพื่อมีมติให้กรรมการออกจากตําแหน่งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนคนที่ลาออกพร้อมทั้งมีมติให้แก้ไขอํานาจกรรมการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการด้วย

โดยต้องให้กรรมการผู้มีอํานาจตามที่จดทะเบียนไว้เดิม เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน การยื่นจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนกรรมการ

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมดวงตราสําคัญ

กรณีที่ดวงตราสําคัญของบริษัทสูญหาย / ชํารุด หรือมีความประสงค์จะเปลี่ยนแบบตราสําคัญใหม่
บริษัทจะต้องยื่นจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงดวงตราด้วย

สําหรับกรณีที่ดวงตราสําคัญสูญหาย ให้ระบุ คําว่า “ตราหาย”
แทนที่การประทับตราในแบบคําขอจดทะเบียนและหนังสือมอบอํานาจ และกรณีที่ตราชํารุดไม่สามารถประทับได้ก็ให้ระบุ ไว้ว่า “ตราชํารุด” ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นจดทะเบียนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงดวงตราสําคัญ คือ กรรมการผู้มีอํานาจตามที่จดทะเบียนไว้เป็นผู้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขดวงตราสำคัญ หรือที่เรียกว่าจดทะเบียนแก้ไขตราประทับ

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มวัตถุประสงค์

เมื่อบริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งแล้ว ต่อมาบริษัทต้องการประกอบกิจการค้าเพิ่มวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ที่ประกอบกิจการบางอย่าง

บริษัทจะต้องดําเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์ โดยจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์) แล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทนั้น จะทําได้โดยอาศัยมติพิเศษของผู้ถือหุ้นให้แก้ไขข้อบังคับ ซึ่งจะแก้ไขเป็นข้อๆ ไปหรือยกเลิก ข้อบังคับเดิมทั้งหมดแล้วกําหนดข้อบังคับขึ้นมาใหม่ก็ได้

จดทะเบียนแก้ไขมูลค่าหุ้น

ต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษ ในการลงมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ํากว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น กรรมการต้องดำเนินการแก้ไขรายการในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทแล้ว และยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ฉบับใหม่พร้อมหนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นมาแจ้งยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด

การควบบริษัทจํากัด คือการที่บริษัทจํากัดตั้งแต่ 2 บริษัท ขึ้นไปมารวมกันเป็นบริษัทเดียวเพื่อลดการแข่งขันทางการค้า ขยายกิจการค้าลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

โดยบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่เกิดจากการจะใช้ชื่อบริษัทเดิมที่ควบเข้ากัน หรือจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้ บริษัทจํากัด
เมื่อควบเข้ากันแล้วจะมีผลทําให้บริษัทเดิมสิ้นสภาพไป เกิดบริษัทใหม่ขึ้นมาแทนสิทธิ หน้าที่และความ
รับผิดที่บริษัทเดิมมีอยู่ บริษัทใหม่ต้องรับโอนมาทั้งหมด ผู้ถือหุ้นของบริษัทเดิมที่ควบเข้ากันก็จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่ ทุนของบริษัทเดิมก็รวมกันเป็นทุนของบริษัทใหม่

จดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด

1. บริษัทจะเลิกกันได้ด้วยเหตุเลิกโดยผลของกฎหมายกรณีข้อบังคับกําหนดเหตุเลิกไว้และเมื่อมีเหตุนั้นเกิดขึ้น หรือ ตั้งบริษัทโดยกําหนดระยะเวลาไว้และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลานั้น หรือ ตั้งบริษัทเพื่อทํากิจการอย่างหนึ่งอย่างใด และเมื่อทํากิจการนั้นเสร็จแล้ว หรือ บริษัทล้มละลาย
2. โดยความประสงค์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้ลงมติพิเศษให้เลิกบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหุ้นที่เข้าประชุม
3. เลิกโดยคําสั่งศาล เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกบริษัท ได้แก่ ทําผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือทําผิดในการประชุมตั้งบริษัท หรือบริษัทไม่เริ่มประกอบการภายใน 1 ปีนับแต่จดทะเบียน คําขอจดทะเบียนเลิก และอํานาจของผู้ชําระบัญชีของบริษัท จะต้องลงลายมือชื่อโดยผู้ชําระบัญชี ซึ่งได้แก่กรรมการที่ลงชื่อผูกพันบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก

จดทะเบียนตั้ง/เปลี่ยนแปลงตัวผู้ชําระบัญชี

เมื่อบริษัทได้เลิกกันและได้ตั้งผู้ชําระบัญชีเพื่อชําระสะสางทรัพย์สิน / หนี้สินของบริษัท ต่อมาต้องการ

  • แต่งตั้ง – เปลี่ยนตัวผู้ชําระบัญชี
  • แก้ไขอํานาจผู้ชําระบัญชีใหม่ จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติตั้ง
  • เปลี่ยนตัวผู้ชําระบัญชีหรือกําหนดอํานาจผู้ชําระบัญชีใหม่
  • ศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งให้เปลี่ยนตัวผู้ชําระบัญชี เปลี่ยนอํานาจผู้ชําระบัญชี แล้วนํามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล ไปยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน โดยให้ผู้ชําระบัญชีที่ได้จดทะเบียนไว้เดิมเป็นผู้ขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมมีมติ วันที่ศาลมีคําพิพากษา หรือคําสั่งสําหรับการแก้ไขที่ตั้ง สํานักงานผู้ชําระบัญชีนั้น

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด ให้บริการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ ให้บริการถูกต้องตามกฎหมาย ข้อมูลแม่นยำ รวดเร็ว ยินดีให้บริการค่ะ  

เหตุผลที่ท่านควรใช้บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับเรา💚

รับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อย่างครบวงจร

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
ให้บริการรับจดทะเบียนแก้ไข-เปลี่ยนแปลงบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร อย่างครบวงจร

ทีมงานมีความรู้ความเชี่วชาญ

ทีมงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญมากประสบการณ์โดยตรงในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกต้องบนมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

ความเชื่อมั่น

เราให้บริการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ บริษัทรับจดทะเบียนที่มีประสบการณ์ให้บริการแก่ธุรกิจมาอย่างยาวนาน ทำให้ผู้ประกอบการต่างเชื่อมั่นได้ว่าจะให้บริการงานจดทะเบียนแก่ท่านได้อย่างไม่มีปัญหา

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ด้วยประสบการณ์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัทที่ยาวนาน ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพพร้อมให้ข้อมูลด้านจดทะเบียนที่ถูกต้องแก่ท่านเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัทจำกัด

– จดทะเบียนเพิ่มทุน/รับจดทะเบียนลดทุน
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานบริษัท/รับจดทะเบียนเพิ่มเติมสำนักงานสาขา
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และ ตราประทับบริษัท
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มดวงตราสำคัญบริษัท/เพิ่มตราประทับบริษัท
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น/เพิ่มรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทจำกัด
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการ/เพิ่มกรรมการ/กรรมการเข้า-ออก
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการบริษัทจำกัด
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทจำกัด
– จดทะเบียนเลิกบริษัท/รับจดทะเบียนทะเบียนปิดกิจการ
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
– จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด
– จดทะเบียนแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี/ผู้ชำระบัญชี
– จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีบริษัทจำกัด

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด

– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อ/ตราประทับห้างหุ้นส่วนจำกัด
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตราให้มีมากกว่า 1 ดวง ห้างหุ้นส่วนจำกัด
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัด (ลดทุน-เพิ่มทุน/เปลี่ยนจำพวก/ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ)
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัด (เข้า-ออก) และหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีผู้จัดการเดิมถึงแก่กรรม)
– จดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
– จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตัวผู้ชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด
– จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด
– จดทะเบียนรายการอื่นๆ ที่เห็นสมควรให้ประชาชนทราบ

ให้บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขกับกรมสรรพากร

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ต้องจดกับกรมสรรพากรมีดังนี้
– สาระสำคัญที่ได้จดทะเบียน เช่น ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อสถานประกอบการ ที่ตั้งสถานประกอบการ ประเภทกิจการ ประเภทสินค้าหรือบริการที่กระทำเป็นส่วนใหญ่
–  เปิดสถานประกอบการเพิ่มเติม
– ปิดสถานประกอบการบางแห่ง
– ย้ายสถานประกอบการ
– หยุดกิจการชั่วคราวเกิน 30 วัน
– โอนกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด
– นิติบุคคลควบเข้ากัน
– เลิกประกอบกิจการ
– ผู้จดบุคคลธรรมดาถึงแก่ความตาย
– เปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ ฯลฯ

ขอบเขตการให้บริการ

• จัดเตรียมเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
• ยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ/หรือกรมสรรพากร

คำถามที่พบบ่อย

ประเมินราคาอย่างไร?

เรามีแพ็กเกจให้ลูกค้าเลือกใช้บริการได้ตามใจชอบ และราคาเหมาะสมกับคุณภาพของงานอย่างแน่นอน

รับจดทะเบียนบริษัทด้วยไหม?

ใช่! เราบริการรับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนนิติบุคคล รวมถึงจดทะเบียนอื่นๆ อีกมากมาย >> https://www.greenprokspforsme.com/

พื้นที่ให้บริการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

งานจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงนั้นเราให้บริการทั่วประเทศไทย สำหรับงานจดทะเบียนอื่นๆนั้น ลูกค้าโปรดโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อน

นอกจากงานจดทะเบียน มีบริการอย่างอื่นอีกไหม?

ใช่! นอกจากที่เราจะให้บริการจดทะเบียนอย่างครบวงจรแล้ว เรายังมีบริการรับทำบัญชี
ปิดงบการเงิน และตรวจสอบบัญชี และบริการอื่นๆอีกมากมาย
ดูรายละเอียด คลิก>> https://www.greenproksp.co.th/

ใช้บริการจดทะเบียนกับเราปัญหาจะหมดไปใช่ไหม?

ใช่! ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 28 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญด้านการรับจดทะเบียนโดยตรง ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเราจะดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย


สนใจบริการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

ติดต่อ: บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 02 210 0281, 02 210 0282
มือถือ : 094 864 9799084 360 4656
LINE ID : @greenproksp
E-mail : info.th@greenproksp.com

Add Friend