งบการเงิน
งบการเงินของบริษัท งบการเงิน คือ งบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชี ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทตามรอบบัญชีนั้นๆ ประโยชน์ของงบการเงิน ใช้งบการเงินในก […]