ประเภทธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายการ ประเภทธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การขายสินค้าที่มิใช่การส่งออกดังต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 1.1 การขายพืชผลทางการ […]
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล
ภาษีนิติบุคคล ภาษีเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจ เพราะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนของท่าน และถ้ […]