มือถือ: 094 864 9799ขั้นตอนการทำบัญชี

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี

เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทรับทำบัญชีจำนวนมาก ซึ่งเราก็เป็น 1 ใน สำนักงานบัญชี แต่สิ่งที่ กรีนโปร เคเอสพี แตกต่างจากบริษัททำบัญชีอื่นๆ คือ ให้บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ ทำงานด้วยความแม่นยำ เป็นกันเอง ให้คำปรึกษาทุกกรณี นอกจากนี้เรายังสามารถช่วยลดภาระทางด้านภาษีของท่านได้อีกด้วย

ขั้นตอนการรับทำบัญชี

1. การรวบรวมและการวิเคราะห์รายการค้า

ขั้นตอนแรกในการรับทำบัญชี ต้องรวบรวมและวิเคราะห์รายการค้าเพื่อพิจารณาว่ามีผลลัพธ์กับหมวดหมู่บัญชีอะไร หากวิเคราะห์รายการค้าผิดจะทำให้ขั้นตอนต่อไปผิดไปด้วยเช่นกัน โดยการวิเคราะห์รายการค้าจะวิเคราะห์จากเอกสารทางบัญชี ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับสินค้าหรือใบส่งของ เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในกิจการ เป็นต้น

2. การจดบันทึกหรือการจัดทำสมุดรายวันต่าง ๆ

การจดบัญชีหรือจัดทำสมุดรายวันเป็นอีกขั้นตอนที่สำคัญในการทำบัญชีซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่วิเคราะห์รายการค้าได้แล้วว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นนั้นทำให้สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของเปลี่ยนแปลงอย่างไร หลังจากนั้นจึงนำผลการวิเคราะห์รายการค้ามาบันทึกลงในสมุดรายวันแยกตามรายการ ได้แก่

 • สมุดรายวันซื้อ
 • สมุดรายวันขาย
 • สมุดเงินสดรับ
 • สมุดเงินสดจ่าย
 • สมุดรายวันทั่วไป

3. การจำแนก หรือการผ่านรายการจากสมุดบัญชีรายวันไปบัญชีแยกประเภท

การจำแนกจากสมุดบัญชีรายวันไปบัญชีแยกประเภทเป็นการนำรายการค้าที่บันทึกไว้ในสมุดรายวันไปจำแนกแยกแยะบัญชีให้เป็นหมวดหมู่ในสมุดบัญชีแยกประเภทบัญชีต่าง ๆ ซึ่งขั้นตอนการทำบัญชีนี้จะนำข้อมูลไปจัดทำงบการเงิน โดยบัญชีแยกประเภท ได้แก่

 • บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์
 • หนี้สินและทุน
 • บัญชีแยกประเภทลูกหนี้
 • บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้
 • บัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย

ทำรายการปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องตรงกันกับความเป็นจริงในงวดบัญชีที่ได้กระทำอยู่ มีผลทำให้งบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ แสดงผลดำเนินงาน และฐานะการเงินของกิจการถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ซึ่งรายการที่ต้องปรับปรุง เช่น

 • ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบันแล้ว แต่กิจการยังไม่ได้จ่ายเงิน กิจการจึงต้องปรับปรุงตั้งค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีปัจจุบันเป็นหนี้สินไว้ ในงบแสดงฐานะการเงิน
 • ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายเงินไปแล้ว แต่ ณ วันสิ้นงวดบัญชี กิจการยังไม่ได้รับบริการหรือรับบริการยังไม่ครบตามจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปแล้วตั้งไว้เป็นสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
 • รายได้ค้างรับ หมายถึง รายได้ของกิจการที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีนี้แต่ยังไม่ได้รับเงิน ซึ่งจะได้รับเงินงวดบัญชีหน้า จึงปรับปรุงรายการตั้งไว้เป็นสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
 • รายได้รับล่วงหน้า หมายถึง รายได้ที่กิจการได้รับจากลูกค้าล่วงหน้า โดยที่ยังไม่ได้ส่งมอบสินค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งกิจการมีภาระต้องให้บริการในอนาคต จึงปรับปรุงรายการตั้งไว้ เป็นหนี้สินไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
 • ค่าเสื่อมราคา คือ ส่วนหนึ่งของมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่กิจการตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดบัญชีที่ได้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ จากการที่กิจการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ถาวรหลายชนิดเพื่อใช้ในการดำเนินงาน

การปิดบัญชี เป็นการโอนปิดบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย เข้างบกำไรขาดทุน และโอนปิดกำไรขาดทุนสุทธิ เข้าบัญชีกำไรขาดทุนสะสม ในส่วนของผู้ถือหุ้น

4. การสรุปข้อมูลหรือการจัดทำรายงานทางการเงิน

บอกถึงสถานะทางการเงิน ณ วันสิ้นรอบบัญชี ผลการดำเนินงานของกิจการ การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและส่วนของผู้ถือหุ้น ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งขั้นตอนสุดท้ายของบริการรับทำบัญชีของเราจะแสดงในรูปแบบของงบการเงินต่าง ๆ ได้แก่

 • งบแสดงฐานะการเงิน
 • งบกำไรขาดทุน
 • งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น
 • งบกระแสเงินสด
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด ให้บริการรับทำบัญชีทุกประเภทธุรกิจ สนใจขอคำแนะนำหรือปรึกษาทางด้านบัญชี ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-210-0281 หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์บริษัทในเครือของเรา www.greenproksp.com